آخرین بروز رسانی: ۲۶ تیر ۱۳۹۷

توجه: بدلیل نوسانات قیمت آهن در ساعات روزجهت خرید و ارائه نازلترین قیمت کالای درخواستی با ما تماس بگیرید

دریافت قیمت آهن آلات بر روی موبایل با سرویس پیامک
تیرآهن اصفهان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۴۳,۳۲۵
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۶۳,۴۲۰
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۸تماس باما
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۰تماس باما
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۲تماس باما
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۴تماس باما
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۷تماس باما
تیرآهن کرمانشاه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکرمانشاهتیرآهن ۱۴تماس باما
درب کارخانهکرمانشاهتیرآهن ۱۶تماس باما
تیرآهن اهواز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۴تماس باما
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۶تماس باما
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۸تماس باما
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۲۰تماس باما
تیرآهن آرین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهآرینتیرآهن ۱۸۷۳۵,۰۰۰
درب کارخانهآرینتیرآهن ۲۰۸۷۵,۰۰۰
درب کارخانهآرینتیرآهن ۲۲تماس باما
ورق فولاد مبارکه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۳ میل سیاه۳,۳۲۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۴ میل سیاه۳,۳۲۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۵ میل سیاه۳,۱۷۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۶ میل سیاه۳,۱۸۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۸ میل سیاه۳,۱۸۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۰ میل سیاه۳,۱۸۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۲ میل سیاه۳,۱۸۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۵ میل سیاه۳,۱۸۵
ورق اکسین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاکسینورق ۱۰ میل سیاه۳,۳۳۰
درب کارخانهاکسینورق ۱۲ میل سیاه۳,۳۳۰
درب کارخانهاکسینورق ۱۵ میل سیاه۳,۳۳۰
درب کارخانهاکسینورق ۲۰ میل سیاه۳,۳۳۰
درب کارخانهاکسینورق ۲۵ میل سیاه۳,۳۳۰
درب کارخانهاکسینورق ۳۰ میل سیاه۳,۳۳۰
درب کارخانهاکسینورق ۳۵ میل سیاه۳,۳۳۰
درب کارخانهاکسینورق ۴۰ میل سیاه۳,۳۳۰
میلگرد اصفهان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۲۳,۷۸۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۴۳,۷۸۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۶۳,۷۸۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۸۳,۵۹۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۰۳,۵۹۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۲۳,۵۱۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۵۳,۵۱۰
میلگرد قزوین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهقزوینمیلگرد ۸ شاخهتماس باما
درب کارخانهقزوینمیلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶تماس باما
درب کارخانهپارسمیلگرد ۸ شاخهتماس باما
درب کارخانهپارسمیلگرد ۱۰تماس باما
میلگرد البرز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۰تماس باما
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۴تماس باما
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۶ تا ۲۵تماس باما
میلگرد اهواز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهگروه ملیمیلگرد ۸ کلافتماس باما
درب کارخانهگروه ملیمیلگرد ۱۰ کلافتماس باما
درب کارخانهگروه ملیمیلگرد ۸ شاخهتماس باما
درب کارخانهگروه ملیمیلگرد ۱۰ شاخهتماس باما
درب کارخانهگروه ملی/خلیج فارسمیلگرد ۱۴تماس باما
درب کارخانهگروه ملی/خلیج فارسمیلگرد ۱۶تماس باما
درب کارخانهگروه ملی/خلیج فارسمیلگرد ۱۸تماس باما
درب کارخانهگروه ملی/خلیج فارسمیلگرد ۲۰تماس باما
درب کارخانهگروه ملی/خلیج فارسمیلگرد ۲۲تماس باما
درب کارخانهگروه ملی/خلیج فارسمیلگرد ۲۵تماس باما
درب کارخانهگروه ملی/خلیج فارسمیلگرد ۲۸تماس باما
درب کارخانهگروه ملی/خلیج فارسمیلگرد ۳۲تماس باما
میلگرد نوشهر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنوشهرمیلگرد ۸ کلافتماس باما
درب کارخانهنوشهرمیلگرد ۱۲-۱۴تماس باما
میلگرد کرمانشاه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکرمانشاهمیلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶تماس باما
میلگرد ابهر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهابهرمیلگرد ۸ شاخهتماس باما
درب کارخانهابهرمیلگرد ۱۰۳,۴۴۰
درب کارخانهابهرمیلگرد ۱۲-۱۴-۱۶-۱۸۳,۴۴۰
میلگرد امیرکبیر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهامیرکبیرمیلگرد ۱۲تماس باما
درب کارخانهامیرکبیرمیلگرد ۲۰-۱۸-۱۶-۱۴۳,۳۴۵
میلگرد نیشابور
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنیشابورمیلگرد ۲۸-۲۵-۲۲-۲۰-۱۸-۱۶-۱۴۳,۵۰۰
درب کارخانهنیشابورمیلگرد ۱۲-۳۲۳,۵۵۵
میلگرد بناب
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهبنابمیلگرد ۸ شاخه۳,۵۹۰
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۰۳,۵۷۰
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۲-۱۴۳,۵۱۰
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲۵-۲۸۳,۵۱۰
میلگرد میانه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهمیانهمیلگرد ۱۴-۲۵۳,۴۹۰
میلگرد یزد
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهیزدمیلگرد ۸ کلافتماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۴تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۶تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۸تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۰تماس باما
درب کارخانهیزد‍میلگرد ۲۲تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۵تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۸تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۳۲تماس باما
میلگرد کاشان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۰تماس باما
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۴تماس باما
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۶تماس باما
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۸-۲۰تماس باما
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۲۲-۲۵تماس باما
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۲۸-۳۲تماس باما
مبلگرد نطنز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنطنزمیلگرد ۶.۵ کلاف۳,۷۹۰
درب کارخانهنطنزمیلگرد ۸ کلاف آجدارتماس باما