دفتر اصلی فلز ایران
تهران - بازار آهن شادآباد - مجتمع تجاري بهاران ۱
بلوك ۲۰/۱- طبقه ۲ - پلاك ۳۱
جناب آقای مرتضی عبدی نژاد

:تلفن های تماس

+۹۸ ۲۱ ۶۶۳۱ ۴۷۷۷
+۹۸ ۲۱ ۶۶۳۱ ۴۷۷۸
+۹۸ ۲۱ ۶۶۳۱ ۴۶۷۶
+۹۸ ۲۱ ۶۶۳۱ ۴۹۰۶
+۹۸ ۲۱ ۶۶۳۱ ۴۹۰۵
+۹۸ ۲۱ ۶۶۳۱ ۳۵۳۸

تلفن همراه

+۹۸ ۹۱۲ ۲۸۵ ۶۸۲۳

:تلفکس

+۹۸ ۲۱ ۶۶۳۱ ۴۶۷۶

ایمیل

info@ironiran.ir