آخرین بروز رسانی: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

توجه: بدلیل نوسانات قیمت آهن در ساعات روزجهت خرید و ارائه نازلترین قیمت کالای درخواستی با ما تماس بگیرید

دریافت قیمت آهن آلات بر روی موبایل با سرویس پیامک
تیرآهن اصفهان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۴۱,۹۰۲
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۶۱,۸۸۵
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۸۱,۸۸۵
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۰۲,۴۲۰
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۲۲,۳۷۰
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۴۲,۴۲۰
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۷۲,۳۹۰
تیرآهن کرمانشاه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکرمانشاهتیرآهن ۱۴۱,۷۹۵
درب کارخانهکرمانشاهتیرآهن ۱۶تماس باما
تیرآهن اهواز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۴۲۲۱,۰۰۰
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۶۲۷۱,۰۰۰
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۸تماس باما
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۲۰تماس باما
تیرآهن آرین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهآرینتیرآهن ۱۸۴۰۹,۰۰۰
درب کارخانهآرینتیرآهن ۲۰۵۳۱,۰۰۰
درب کارخانهآرینتیرآهن ۲۲۶۴۱,۰۰۰
ورق فولاد مبارکه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۳ میل سیاه۲,۲۳۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۴ میل سیاه۲,۱۹۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۵ میل سیاه۲,۲۰۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۶ میل سیاه۲,۳۳۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۸ میل سیاه۲,۲۲۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۰ میل سیاه۲,۳۲۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۲ میل سیاه۲,۲۳۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۵ میل سیاه۲,۲۰۵
ورق اکسین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاکسینورق ۱۰ میل سیاهتماس باما
درب کارخانهاکسینورق ۱۲ میل سیاهتماس باما
درب کارخانهاکسینورق ۱۵ میل سیاه۲,۲۸۰
درب کارخانهاکسینورق ۲۰ میل سیاه۲,۱۸۰
درب کارخانهاکسینورق ۲۵ میل سیاه۲,۲۸۰
درب کارخانهاکسینورق ۳۰ میل سیاه۲,۳۸۰
درب کارخانهاکسینورق ۳۵ میل سیاهتماس باما
درب کارخانهاکسینورق ۴۰ میل سیاهتماس باما
میلگرد اصفهان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۲۱,۶۶۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۴۱,۶۶۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۶۱,۶۶۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۸۱,۶۱۵
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۰۱,۶۱۵
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۲۱,۶۱۵
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۵۱,۶۱۵
میلگرد قزوین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهقزوینمیلگرد ۸ شاخه۱,۶۲۵
درب کارخانهقزوینمیلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶۱,۵۵۵
درب کارخانهپارسمیلگرد ۸ شاخه۱,۶۳۰
درب کارخانهپارسمیلگرد ۱۰۱,۵۶۰
میلگرد البرز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۰۱,۵۶۰
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۴۱,۵۵۵
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۶۱,۵۴۰
میلگرد اهواز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۸ کلاف۱,۶۱۵
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۰ کلافتماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۸ شاخهتماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۰ شاخهتماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۴تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۶تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۸تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۲۰تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۲۲تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۲۵تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۲۸تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۳۲تماس باما
میلگرد نوشهر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنوشهرمیلگرد ۸ کلافتماس باما
درب کارخانهنوشهرمیلگرد ۱۲-۱۴تماس باما
میلگرد کرمانشاه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکرمانشاهمیلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶۱,۵۵۲
میلگرد ابهر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهابهرمیلگرد ۸ شاخه۱,۶۴۵
درب کارخانهابهرمیلگرد ۱۰۱,۵۷۵
درب کارخانهابهرمیلگرد ۱۲-۱۴-۱۶-۱۸۱,۵۷۵
میلگرد امیرکبیر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهامیرکبیرمیلگرد ۱۲تماس باما
درب کارخانهامیرکبیرمیلگرد ۲۰-۱۸-۱۶-۱۴تماس باما
میلگرد نیشابور
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنیشابورمیلگرد ۲۸-۲۵-۲۲-۲۰-۱۸-۱۶-۱۴۱,۵۹۲
درب کارخانهنیشابورمیلگرد ۱۲-۳۲۱,۶۴۷
میلگرد بناب
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهبنابمیلگرد ۸ شاخه۱,۶۹۰
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۰۱,۶۷۰
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۲-۱۴۱,۶۳۰
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲۵-۲۸۱,۶۳۰
میلگرد میانه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهمیانهمیلگرد ۱۴-۲۵۱,۵۸۵
میلگرد یزد
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهیزدمیلگرد ۸ کلافتماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۴۱,۵۸۰
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۶۱,۵۸۰
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۸۱,۵۸۰
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۰۱,۵۸۰
درب کارخانهیزد‍میلگرد ۲۲۱,۵۸۰
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۵۱,۵۸۰
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۸۱,۵۸۰
درب کارخانهیزدمیلگرد ۳۲۱,۵۹۵
میلگرد کاشان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۰۱,۷۱۰
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۴۱,۶۵۰
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۶۱,۶۵۰
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۸-۲۰۱,۶۱۰
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۲۲-۲۵۱,۶۱۰
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۲۸-۳۲۱,۵۹۰
مبلگرد نطنز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنطنزمیلگرد ۶.۵ کلاف۱,۶۵۰
درب کارخانهنطنزمیلگرد ۸ کلاف آجدارتماس باما