آخرین بروز رسانی: ۰۴ تیر ۱۳۹۶

توجه: بدلیل نوسانات قیمت آهن در ساعات روزجهت خرید و ارائه نازلترین قیمت کالای درخواستی با ما تماس بگیرید

دریافت قیمت آهن آلات بر روی موبایل با سرویس پیامک
تیرآهن اصفهان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۴تماس باما
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۶۱,۹۹۵
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۸۱,۹۷۵
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۰تماس باما
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۲تماس باما
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۴تماس باما
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۷تماس باما
تیرآهن کرمانشاه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکرمانشاهتیرآهن ۱۴۱,۸۶۵
درب کارخانهکرمانشاهتیرآهن ۱۶تماس باما
تیرآهن اهواز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۴۲۲۶,۵۰۰
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۶۲۸۱,۵۰۰
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۸تماس باما
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۲۰تماس باما
تیرآهن آرین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهآرینتیرآهن ۱۸تماس باما
درب کارخانهآرینتیرآهن ۲۰۵۱۰,۵۰۰
درب کارخانهآرینتیرآهن ۲۲۶۱۵,۵۰۰
ورق فولاد مبارکه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۳ میل سیاه۲,۲۳۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۴ میل سیاه۲,۱۶۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۵ میل سیاه۲,۱۶۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۶ میل سیاه۲,۱۴۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۸ میل سیاه۲,۱۵۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۰ میل سیاه۲,۱۸۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۲ میل سیاه۲,۱۶۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۵ میل سیاه۲,۱۸۵
ورق اکسین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاکسینورق ۱۰ میل سیاه۲,۲۶۰
درب کارخانهاکسینورق ۱۲ میل سیاه۲,۲۳۵
درب کارخانهاکسینورق ۱۵ میل سیاه۲,۱۶۵
درب کارخانهاکسینورق ۲۰ میل سیاه۲,۱۵۰
درب کارخانهاکسینورق ۲۵ میل سیاه۲,۱۶۰
درب کارخانهاکسینورق ۳۰ میل سیاه۲,۲۴۰
درب کارخانهاکسینورق ۳۵ میل سیاه۲,۲۴۰
درب کارخانهاکسینورق ۴۰ میل سیاه۲,۲۲۵
میلگرد اصفهان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۲۱,۷۱۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۴۱,۷۱۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۶۱,۷۱۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۸۱,۶۷۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۰۱,۶۷۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۲۱,۶۷۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۵۱,۶۷۰
میلگرد قزوین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهقزوینمیلگرد ۸ شاخه۱,۶۹۵
درب کارخانهقزوینمیلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶۱,۶۲۵
درب کارخانهپارسمیلگرد ۸ شاخه۱,۶۹۹
درب کارخانهپارسمیلگرد ۱۰۱,۶۳۰
میلگرد البرز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۰۱,۶۰۵
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۴۱,۶۹۵
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۶۱,۶۱۵
میلگرد اهواز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۸ کلافتماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۰ کلافتماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۸ شاخهتماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۰ شاخهتماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۴تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۶تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۸تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۲۰تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۲۲تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۲۵تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۲۸تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۳۲تماس باما
میلگرد نوشهر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنوشهرمیلگرد ۸ کلافتماس باما
درب کارخانهنوشهرمیلگرد ۱۲-۱۴تماس باما
میلگرد کرمانشاه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکرمانشاهمیلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶۱,۶۷۰
میلگرد ابهر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهابهرمیلگرد ۸ شاخه۱,۷۱۵
درب کارخانهابهرمیلگرد ۱۰۱,۶۶۵
درب کارخانهابهرمیلگرد ۱۲-۱۴-۱۶-۱۸۱,۶۶۵
میلگرد امیرکبیر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهامیرکبیرمیلگرد ۱۲۱,۷۰۵
درب کارخانهامیرکبیرمیلگرد ۲۰-۱۸-۱۶-۱۴۱,۶۰۵
میلگرد نیشابور
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنیشابورمیلگرد ۲۸-۲۵-۲۲-۲۰-۱۸-۱۶-۱۴۱,۶۰۵
درب کارخانهنیشابورمیلگرد ۱۲-۳۲۱,۶۶۰
میلگرد بناب
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهبنابمیلگرد ۸ شاخه۱,۷۴۰
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۰۱,۷۲۰
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۲-۱۴۱,۶۷۰
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲۵-۲۸۱,۶۷۰
میلگرد میانه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهمیانهمیلگرد ۱۴-۲۵۱,۶۵۵
میلگرد یزد
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهیزدمیلگرد ۸ کلافتماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۴تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۶تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۸تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۰تماس باما
درب کارخانهیزد‍میلگرد ۲۲تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۵تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۸تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۳۲تماس باما
میلگرد کاشان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۰تماس باما
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۴۱,۶۹۵
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۶۱,۶۹۵
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۸-۲۰۱,۶۸۵
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۲۲-۲۵۱,۶۸۵
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۲۸-۳۲۱,۶۸۵
مبلگرد نطنز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنطنزمیلگرد ۶.۵ کلاف۱,۶۷۰
درب کارخانهنطنزمیلگرد ۸ کلاف آجدارتماس باما