آخرین بروز رسانی: ۲۲ اسفند ۱۳۹۵

توجه: بدلیل نوسانات قیمت آهن در ساعات روزجهت خرید و ارائه نازلترین قیمت کالای درخواستی با ما تماس بگیرید

دریافت قیمت آهن آلات بر روی موبایل با سرویس پیامک
تیرآهن اصفهان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۴۱,۸۴۷
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۶۱,۸۰۷
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۸۱,۸۰۷
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۰۲,۳۷۰
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۲۲,۳۲۰
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۴۲,۳۷۰
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۷۲,۳۵۰
تیرآهن کرمانشاه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکرمانشاهتیرآهن ۱۴۱,۷۶۰
درب کارخانهکرمانشاهتیرآهن ۱۶تماس باما
تیرآهن اهواز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۴۲۲۰,۰۰۰
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۶تماس باما
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۸تماس باما
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۲۰تماس باما
تیرآهن آرین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهآرینتیرآهن ۱۸۳۹۵,۵۰۰
درب کارخانهآرینتیرآهن ۲۰۴۸۵,۵۰۰
درب کارخانهآرینتیرآهن ۲۲۶۱۰,۵۰۰
ورق فولاد مبارکه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۳ میل سیاه۲,۲۶۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۴ میل سیاه۲,۲۰۸
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۵ میل سیاه۲,۲۳۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۶ میل سیاه۲,۳۸۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۸ میل سیاه۲,۳۵۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۰ میل سیاه۲,۳۴۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۲ میل سیاه۲,۴۱۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۵ میل سیاه۲,۲۸۲
ورق اکسین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاکسینورق ۱۰ میل سیاهتماس باما
درب کارخانهاکسینورق ۱۲ میل سیاهتماس باما
درب کارخانهاکسینورق ۱۵ میل سیاه۲,۳۰۰
درب کارخانهاکسینورق ۲۰ میل سیاه۲,۲۹۵
درب کارخانهاکسینورق ۲۵ میل سیاه۲,۴۱۵
درب کارخانهاکسینورق ۳۰ میل سیاه۲,۵۱۵
درب کارخانهاکسینورق ۳۵ میل سیاهتماس باما
درب کارخانهاکسینورق ۴۰ میل سیاهتماس باما
میلگرد اصفهان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۲۱,۵۹۹
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۴۱,۵۹۹
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۶۱,۵۹۹
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۸۱,۵۷۵
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۰۱,۵۷۵
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۲۱,۵۷۵
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۵۱,۵۷۵
میلگرد قزوین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهقزوینمیلگرد ۸ شاخه۱,۵۳۰
درب کارخانهقزوینمیلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶۱,۴۶۰
درب کارخانهپارسمیلگرد ۸ شاخه۱,۵۳۵
درب کارخانهپارسمیلگرد ۱۰۱,۴۶۵
میلگرد البرز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۰۱,۴۶۲
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۴۱,۴۶۲
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۶۱,۴۶۲
میلگرد اهواز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۸ کلافتماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۰ کلافتماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۸ شاخهتماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۰ شاخهتماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۴تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۶۱,۵۵۵
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۸تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۲۰تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۲۲تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۲۵تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۲۸تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۳۲تماس باما
میلگرد نوشهر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنوشهرمیلگرد ۸ کلافتماس باما
درب کارخانهنوشهرمیلگرد ۱۲-۱۴تماس باما
میلگرد کرمانشاه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکرمانشاهمیلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶۱,۴۸۲
میلگرد ابهر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهابهرمیلگرد ۸ شاخه۱,۶۲۰
درب کارخانهابهرمیلگرد ۱۰۱,۴۶۰
درب کارخانهابهرمیلگرد ۱۲-۱۴-۱۶-۱۸۱,۴۶۰
میلگرد امیرکبیر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهامیرکبیرمیلگرد ۱۲تماس باما
درب کارخانهامیرکبیرمیلگرد ۲۰-۱۸-۱۶-۱۴۱,۵۰۷
میلگرد نیشابور
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنیشابورمیلگرد ۲۸-۲۵-۲۲-۲۰-۱۸-۱۶-۱۴۱,۵۷۵
درب کارخانهنیشابورمیلگرد ۱۲-۳۲۱,۶۳۰
میلگرد بناب
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهبنابمیلگرد ۸ شاخه۱,۶۰۰
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۰۱,۵۷۰
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۲-۱۴۱,۵۴۰
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲۵-۲۸۱,۵۴۰
میلگرد میانه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهمیانهمیلگرد ۱۴-۲۵۱,۵۴۹
میلگرد یزد
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهیزدمیلگرد ۸ کلافتماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۴تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۶تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۸۱,۵۷۲
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۰۱,۵۷۲
درب کارخانهیزد‍میلگرد ۲۲۱,۵۷۲
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۵۱,۵۷۲
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۸۱,۵۷۲
درب کارخانهیزدمیلگرد ۳۲تماس باما
میلگرد کاشان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۰۱,۶۴۰
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۴۱,۵۹۰
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۶۱,۵۹۰
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۸-۲۰۱,۵۷۰
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۲۲-۲۵۱,۵۷۰
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۲۸-۳۲۱,۵۷۰
مبلگرد نطنز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنطنزمیلگرد ۶.۵ کلاف۱,۶۸۰
درب کارخانهنطنزمیلگرد ۸ کلاف آجدارتماس باما