آخرین بروز رسانی: ۳۰ مهر ۱۳۹۶

توجه: بدلیل نوسانات قیمت آهن در ساعات روزجهت خرید و ارائه نازلترین قیمت کالای درخواستی با ما تماس بگیرید

دریافت قیمت آهن آلات بر روی موبایل با سرویس پیامک
تیرآهن اصفهان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۴۲,۷۷۰
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۶۲,۷۲۰
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۸۲,۷۳۰
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۰۲,۹۰۰
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۲۲,۹۰۰
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۴۲,۹۰۰
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۷۲,۹۰۰
تیرآهن کرمانشاه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکرمانشاهتیرآهن ۱۴۲,۵۲۰
درب کارخانهکرمانشاهتیرآهن ۱۶تماس باما
تیرآهن اهواز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۴۲,۵۰۰
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۶۲,۴۰۰
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۸تماس باما
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۲۰تماس باما
تیرآهن آرین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهآرینتیرآهن ۱۸۴۹۷,۰۰۰
درب کارخانهآرینتیرآهن ۲۰تماس باما
درب کارخانهآرینتیرآهن ۲۲۷۱۵,۰۰۰
ورق فولاد مبارکه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۳ میل سیاه۲,۷۰۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۴ میل سیاه۲,۷۰۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۵ میل سیاه۲,۷۰۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۶ میل سیاه۲,۴۴۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۸ میل سیاه۲,۴۴۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۰ میل سیاه۲,۴۴۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۲ میل سیاه۲,۴۶۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۵ میل سیاه۲,۴۴۰
ورق اکسین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاکسینورق ۱۰ میل سیاهتماس باما
درب کارخانهاکسینورق ۱۲ میل سیاه۲,۴۲۵
درب کارخانهاکسینورق ۱۵ میل سیاه۲,۴۲۵
درب کارخانهاکسینورق ۲۰ میل سیاه۲,۳۷۰
درب کارخانهاکسینورق ۲۵ میل سیاه۲,۲۸۰
درب کارخانهاکسینورق ۳۰ میل سیاه۲,۲۸۰
درب کارخانهاکسینورق ۳۵ میل سیاه۲,۲۸۰
درب کارخانهاکسینورق ۴۰ میل سیاه۲,۲۸۰
میلگرد اصفهان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۲۲,۳۹۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۴۲,۳۶۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۶۲,۳۶۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۸۲,۲۶۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۰۲,۲۶۵
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۲۲,۲۶۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۵۲,۲۶۰
میلگرد قزوین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهقزوینمیلگرد ۸ شاخه۲,۲۸۰
درب کارخانهقزوینمیلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶۲,۱۶۰
درب کارخانهپارسمیلگرد ۸ شاخهتماس باما
درب کارخانهپارسمیلگرد ۱۰تماس باما
میلگرد البرز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۰تماس باما
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۴۲,۰۹۰
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۶۲,۰۹۰
میلگرد اهواز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۸ کلافتماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۰ کلافتماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۸ شاخهتماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۰ شاخهتماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۴تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۶تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۸تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۲۰تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۲۲تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۲۵تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۲۸تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۳۲تماس باما
میلگرد نوشهر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنوشهرمیلگرد ۸ کلافتماس باما
درب کارخانهنوشهرمیلگرد ۱۲-۱۴تماس باما
میلگرد کرمانشاه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکرمانشاهمیلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶۲,۱۱۰
میلگرد ابهر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهابهرمیلگرد ۸ شاخه۲,۲۶۰
درب کارخانهابهرمیلگرد ۱۰۲,۱۳۰
درب کارخانهابهرمیلگرد ۱۲-۱۴-۱۶-۱۸۲,۰۸۰
میلگرد امیرکبیر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهامیرکبیرمیلگرد ۱۲تماس باما
درب کارخانهامیرکبیرمیلگرد ۲۰-۱۸-۱۶-۱۴تماس باما
میلگرد نیشابور
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنیشابورمیلگرد ۲۸-۲۵-۲۲-۲۰-۱۸-۱۶-۱۴۲,۰۹۰
درب کارخانهنیشابورمیلگرد ۱۲-۳۲۲,۱۴۵
میلگرد بناب
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهبنابمیلگرد ۸ شاخه۲,۲۸۰
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۰۲,۲۵۰
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۲-۱۴۲,۲۲۰
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲۵-۲۸۲,۲۲۰
میلگرد میانه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهمیانهمیلگرد ۱۴-۲۵۲,۱۲۵
میلگرد یزد
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهیزدمیلگرد ۸ کلافتماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۴تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۶تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۸تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۰تماس باما
درب کارخانهیزد‍میلگرد ۲۲تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۵تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۸تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۳۲تماس باما
میلگرد کاشان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۰۲,۲۰۰
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۴۲,۲۹۰
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۶۲,۲۹۰
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۸-۲۰۲,۲۳۰
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۲۲-۲۵۲,۲۳۰
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۲۸-۳۲۲,۲۳۰
مبلگرد نطنز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنطنزمیلگرد ۶.۵ کلاف۲,۳۱۵
درب کارخانهنطنزمیلگرد ۸ کلاف آجدار۲,۳۷۰