آخرین بروز رسانی: ۲۹ دی ۱۳۹۵

توجه: بدلیل نوسانات قیمت آهن در ساعات روزجهت خرید و ارائه نازلترین قیمت کالای درخواستی با ما تماس بگیرید

دریافت قیمت آهن آلات بر روی موبایل با سرویس پیامک
تیرآهن اصفهان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۴۱,۹۰۰
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۶۱,۸۸۰
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۸۱,۹۰۰
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۰۲,۳۹۵
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۲۲,۳۲۵
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۴۲,۳۴۵
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۷۲,۳۵۵
تیرآهن کرمانشاه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکرمانشاهتیرآهن ۱۴۱,۷۳۵
درب کارخانهکرمانشاهتیرآهن ۱۶تماس باما
تیرآهن اهواز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۴تماس باما
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۶۲۷۵,۵۰۰
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۸تماس باما
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۲۰تماس باما
تیرآهن آرین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهآرینتیرآهن ۱۸تماس باما
درب کارخانهآرینتیرآهن ۲۰تماس باما
درب کارخانهآرینتیرآهن ۲۲۵۴۶,۰۰۰
ورق فولاد مبارکه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۳ میل سیاه۲,۲۲۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۴ میل سیاه۲,۲۱۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۵ میل سیاه۲,۲۱۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۶ میل سیاه۲,۲۷۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۸ میل سیاه۲,۲۴۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۰ میل سیاه۲,۲۳۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۲ میل سیاه۲,۲۹۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۵ میل سیاه۲,۲۲۵
ورق اکسین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاکسینورق ۱۰ میل سیاه۲,۲۷۵
درب کارخانهاکسینورق ۱۲ میل سیاه۲,۲۷۵
درب کارخانهاکسینورق ۱۵ میل سیاه۲,۱۹۵
درب کارخانهاکسینورق ۲۰ میل سیاه۲,۱۸۰
درب کارخانهاکسینورق ۲۵ میل سیاه۲,۱۸۰
درب کارخانهاکسینورق ۳۰ میل سیاه۲,۲۲۰
درب کارخانهاکسینورق ۳۵ میل سیاه۲,۲۳۵
درب کارخانهاکسینورق ۴۰ میل سیاه۲,۲۱۰
میلگرد اصفهان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۲۱,۷۵۵
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۴۱,۷۵۵
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۶۱,۷۶۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۸۱,۷۱۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۰۱,۷۱۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۲۱,۷۱۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۵۱,۷۱۰
میلگرد قزوین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهقزوینمیلگرد ۸ شاخه۱,۵۹۲
درب کارخانهقزوینمیلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶۱,۵۲۲
درب کارخانهپارسمیلگرد ۸ شاخه۱,۵۹۷
درب کارخانهپارسمیلگرد ۱۰۱,۵۲۷
میلگرد البرز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۰تماس باما
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۴۱,۵۳۵
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۶۱,۵۳۵
میلگرد اهواز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۸ کلاف۱,۶۶۰
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۰ کلاف۱,۶۶۰
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۸ شاخهتماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۰ شاخهتماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۴۱,۶۴۵
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۶تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۸تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۲۰۱,۶۴۵
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۲۲۱,۶۴۵
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۲۵تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۲۸۱,۶۴۵
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۳۲تماس باما
میلگرد نوشهر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنوشهرمیلگرد ۸ کلافتماس باما
درب کارخانهنوشهرمیلگرد ۱۲-۱۴تماس باما
میلگرد کرمانشاه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکرمانشاهمیلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶۱,۵۷۰
میلگرد ابهر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهابهرمیلگرد ۸ شاخه۱,۶۳۰
درب کارخانهابهرمیلگرد ۱۰۱,۵۲۰
درب کارخانهابهرمیلگرد ۱۲-۱۴-۱۶-۱۸۱,۵۶۵
میلگرد امیرکبیر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهامیرکبیرمیلگرد ۱۲۱,۶۰۵
درب کارخانهامیرکبیرمیلگرد ۲۰-۱۸-۱۶-۱۴۱,۵۸۵
میلگرد نیشابور
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنیشابورمیلگرد ۲۸-۲۵-۲۲-۲۰-۱۸-۱۶-۱۴۱,۶۱۵
درب کارخانهنیشابورمیلگرد ۱۲-۳۲۱,۶۷۲
میلگرد بناب
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهبنابمیلگرد ۸ شاخه۱,۶۵۵
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۰۱,۶۳۵
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۲-۱۴۱,۵۹۵
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲۵-۲۸۱,۶۰۰
میلگرد میانه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهمیانهمیلگرد ۱۴-۲۵۱,۶۰۰
میلگرد یزد
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهیزدمیلگرد ۸ کلافتماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۴تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۶تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۸تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۰تماس باما
درب کارخانهیزد‍میلگرد ۲۲تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۵تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۸تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۳۲تماس باما
میلگرد کاشان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۰۱,۷۷۰
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۴۱,۷۵۰
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۶۱,۷۵۰
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۸-۲۰۱,۷۰۰
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۲۲-۲۵۱,۷۰۰
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۲۸-۳۲۱,۷۰۰
مبلگرد نطنز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنطنزمیلگرد ۶.۵ کلاف۱,۷۶۵
درب کارخانهنطنزمیلگرد ۸ کلاف آجدارتماس باما