آخرین بروز رسانی: ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

توجه: بدلیل نوسانات قیمت آهن در ساعات روزجهت خرید و ارائه نازلترین قیمت کالای درخواستی با ما تماس بگیرید

دریافت قیمت آهن آلات بر روی موبایل با سرویس پیامک
تیرآهن اصفهان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۴۳,۰۶۰
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۶۲,۹۶۰
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۸۳,۰۲۰
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۰تماس باما
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۲تماس باما
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۴تماس باما
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۷تماس باما
تیرآهن کرمانشاه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکرمانشاهتیرآهن ۱۴۲,۸۳۵
درب کارخانهکرمانشاهتیرآهن ۱۶تماس باما
تیرآهن اهواز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۴۲,۷۰۰
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۶۲,۷۰۰
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۸تماس باما
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۲۰تماس باما
تیرآهن آرین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهآرینتیرآهن ۱۸تماس باما
درب کارخانهآرینتیرآهن ۲۰۷۲۰,۰۰۰
درب کارخانهآرینتیرآهن ۲۲تماس باما
ورق فولاد مبارکه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۳ میل سیاه۲,۸۳۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۴ میل سیاه۲,۸۳۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۵ میل سیاه۲,۸۳۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۶ میل سیاه۲,۸۵۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۸ میل سیاه۲,۸۰۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۰ میل سیاه۲,۸۰۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۲ میل سیاه۲,۸۱۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۵ میل سیاه۲,۸۰۰
ورق اکسین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاکسینورق ۱۰ میل سیاه۲,۸۵۰
درب کارخانهاکسینورق ۱۲ میل سیاه۲,۸۵۰
درب کارخانهاکسینورق ۱۵ میل سیاه۲,۸۵۰
درب کارخانهاکسینورق ۲۰ میل سیاه۲,۸۵۰
درب کارخانهاکسینورق ۲۵ میل سیاه۲,۸۵۰
درب کارخانهاکسینورق ۳۰ میل سیاه۲,۸۵۰
درب کارخانهاکسینورق ۳۵ میل سیاه۲,۸۵۰
درب کارخانهاکسینورق ۴۰ میل سیاه۲,۸۵۰
میلگرد اصفهان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۲۳,۱۲۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۴۳,۰۹۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۶۳,۰۵۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۸۲,۷۸۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۰۲,۷۸۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۲۲,۷۸۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۵۲,۷۸۰
میلگرد قزوین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهقزوینمیلگرد ۸ شاخه۲,۶۵۰
درب کارخانهقزوینمیلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶۲,۶۰۰
درب کارخانهپارسمیلگرد ۸ شاخهتماس باما
درب کارخانهپارسمیلگرد ۱۰تماس باما
میلگرد البرز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۰۲,۶۰۰
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۴۲,۶۰۰
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۶ تا ۲۵۲,۶۰۰
میلگرد اهواز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهگروه ملیمیلگرد ۸ کلافتماس باما
درب کارخانهگروه ملیمیلگرد ۱۰ کلافتماس باما
درب کارخانهگروه ملیمیلگرد ۸ شاخهتماس باما
درب کارخانهگروه ملیمیلگرد ۱۰ شاخهتماس باما
درب کارخانهگروه ملی/خلیج فارسمیلگرد ۱۴تماس باما
درب کارخانهگروه ملی/خلیج فارسمیلگرد ۱۶تماس باما
درب کارخانهگروه ملی/خلیج فارسمیلگرد ۱۸تماس باما
درب کارخانهگروه ملی/خلیج فارسمیلگرد ۲۰تماس باما
درب کارخانهگروه ملی/خلیج فارسمیلگرد ۲۲تماس باما
درب کارخانهگروه ملی/خلیج فارسمیلگرد ۲۵تماس باما
درب کارخانهگروه ملی/خلیج فارسمیلگرد ۲۸تماس باما
درب کارخانهگروه ملی/خلیج فارسمیلگرد ۳۲تماس باما
میلگرد نوشهر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنوشهرمیلگرد ۸ کلافتماس باما
درب کارخانهنوشهرمیلگرد ۱۲-۱۴تماس باما
میلگرد کرمانشاه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکرمانشاهمیلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶۲,۶۰۰
میلگرد ابهر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهابهرمیلگرد ۸ شاخه۲,۷۹۰
درب کارخانهابهرمیلگرد ۱۰۲,۶۰۰
درب کارخانهابهرمیلگرد ۱۲-۱۴-۱۶-۱۸۲,۶۰۰
میلگرد امیرکبیر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهامیرکبیرمیلگرد ۱۲۲,۶۷۰
درب کارخانهامیرکبیرمیلگرد ۲۰-۱۸-۱۶-۱۴۲,۶۱۰
میلگرد نیشابور
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنیشابورمیلگرد ۲۸-۲۵-۲۲-۲۰-۱۸-۱۶-۱۴۲,۶۱۵
درب کارخانهنیشابورمیلگرد ۱۲-۳۲۲,۶۷۰
میلگرد بناب
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهبنابمیلگرد ۸ شاخه۲,۷۳۰
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۰۲,۷۱۰
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۲-۱۴۲,۶۴۰
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲۵-۲۸۲,۶۴۰
میلگرد میانه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهمیانهمیلگرد ۱۴-۲۵۲,۶۲۵
میلگرد یزد
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهیزدمیلگرد ۸ کلاف۲,۹۶۰
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۴۲,۶۰۰
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۶۲,۶۰۰
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۸تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۰۲,۶۰۰
درب کارخانهیزد‍میلگرد ۲۲۲,۶۰۰
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۵۲,۶۰۰
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۸۲,۶۰۰
درب کارخانهیزدمیلگرد ۳۲۲,۶۰۰
میلگرد کاشان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۰۲,۶۶۵
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۴۲,۷۱۵
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۶۲,۷۱۵
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۸-۲۰۲,۶۸۵
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۲۲-۲۵۲,۶۸۵
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۲۸-۳۲۲,۶۸۵
مبلگرد نطنز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنطنزمیلگرد ۶.۵ کلاف۳,۱۰۰
درب کارخانهنطنزمیلگرد ۸ کلاف آجدارتماس باما