آخرین بروز رسانی: ۰۱ اسفند ۱۳۹۵

توجه: بدلیل نوسانات قیمت آهن در ساعات روزجهت خرید و ارائه نازلترین قیمت کالای درخواستی با ما تماس بگیرید

دریافت قیمت آهن آلات بر روی موبایل با سرویس پیامک
تیرآهن اصفهان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۴۱,۸۵۵
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۶۱,۸۲۵
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۸۱,۸۳۰
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۰۲,۳۷۰
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۲۲,۳۲۰
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۴۲,۳۷۰
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۷۲,۳۵۰
تیرآهن کرمانشاه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکرمانشاهتیرآهن ۱۴۱,۷۲۰
درب کارخانهکرمانشاهتیرآهن ۱۶تماس باما
تیرآهن اهواز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۴تماس باما
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۶۲۷۱,۵۰۰
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۸تماس باما
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۲۰تماس باما
تیرآهن آرین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهآرینتیرآهن ۱۸تماس باما
درب کارخانهآرینتیرآهن ۲۰تماس باما
درب کارخانهآرینتیرآهن ۲۲تماس باما
ورق فولاد مبارکه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۳ میل سیاه۲,۲۵۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۴ میل سیاه۲,۲۵۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۵ میل سیاه۲,۲۵۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۶ میل سیاه۲,۴۰۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۸ میل سیاهتماس باما
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۰ میل سیاه۲,۳۶۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۲ میل سیاه۲,۴۱۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۵ میل سیاه۲,۳۰۰
ورق اکسین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاکسینورق ۱۰ میل سیاهتماس باما
درب کارخانهاکسینورق ۱۲ میل سیاهتماس باما
درب کارخانهاکسینورق ۱۵ میل سیاهتماس باما
درب کارخانهاکسینورق ۲۰ میل سیاه۲,۲۹۰
درب کارخانهاکسینورق ۲۵ میل سیاه۲,۴۶۰
درب کارخانهاکسینورق ۳۰ میل سیاه۲,۵۴۵
درب کارخانهاکسینورق ۳۵ میل سیاهتماس باما
درب کارخانهاکسینورق ۴۰ میل سیاهتماس باما
میلگرد اصفهان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۲۱,۶۱۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۴۱,۶۱۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۶۱,۶۱۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۸۱,۵۹۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۰۱,۵۹۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۲۱,۵۹۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۵۱,۵۹۰
میلگرد قزوین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهقزوینمیلگرد ۸ شاخه۱,۵۲۵
درب کارخانهقزوینمیلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶۱,۴۵۵
درب کارخانهپارسمیلگرد ۸ شاخه۱,۵۳۰
درب کارخانهپارسمیلگرد ۱۰۱,۴۶۰
میلگرد البرز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۰تماس باما
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۴تماس باما
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۶تماس باما
میلگرد اهواز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۸ کلافتماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۰ کلافتماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۸ شاخهتماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۰ شاخهتماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۴۱,۵۳۵
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۶۱,۵۳۵
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۸تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۲۰تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۲۲تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۲۵تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۲۸تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۳۲تماس باما
میلگرد نوشهر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنوشهرمیلگرد ۸ کلافتماس باما
درب کارخانهنوشهرمیلگرد ۱۲-۱۴تماس باما
میلگرد کرمانشاه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکرمانشاهمیلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶۱,۵۲۰
میلگرد ابهر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهابهرمیلگرد ۸ شاخه۱,۵۹۰
درب کارخانهابهرمیلگرد ۱۰۱,۴۵۵
درب کارخانهابهرمیلگرد ۱۲-۱۴-۱۶-۱۸۱,۵۲۰
میلگرد امیرکبیر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهامیرکبیرمیلگرد ۱۲۱,۵۳۰
درب کارخانهامیرکبیرمیلگرد ۲۰-۱۸-۱۶-۱۴۱,۴۹۰
میلگرد نیشابور
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنیشابورمیلگرد ۲۸-۲۵-۲۲-۲۰-۱۸-۱۶-۱۴۱,۵۹۰
درب کارخانهنیشابورمیلگرد ۱۲-۳۲۱,۵۸۵
میلگرد بناب
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهبنابمیلگرد ۸ شاخه۱,۶۲۵
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۰۱,۶۰۵
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۲-۱۴۱,۵۷۵
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲۵-۲۸۱,۵۷۵
میلگرد میانه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهمیانهمیلگرد ۱۴-۲۵۱,۵۳۰
میلگرد یزد
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهیزدمیلگرد ۸ کلافتماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۴۱,۶۱۵
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۶تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۸۱,۶۰۵
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۰۱,۶۰۵
درب کارخانهیزد‍میلگرد ۲۲۱,۶۰۵
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۵۱,۶۰۵
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۸۱,۶۰۵
درب کارخانهیزدمیلگرد ۳۲۱,۶۰۵
میلگرد کاشان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۰۱,۶۸۵
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۴۱,۶۲۵
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۶۱,۶۲۵
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۸-۲۰۱,۶۲۵
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۲۲-۲۵۱,۶۲۵
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۲۸-۳۲۱,۶۲۵
مبلگرد نطنز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنطنزمیلگرد ۶.۵ کلاف۱,۶۸۰
درب کارخانهنطنزمیلگرد ۸ کلاف آجدارتماس باما