آخرین بروز رسانی: ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

توجه: بدلیل نوسانات قیمت آهن در ساعات روزجهت خرید و ارائه نازلترین قیمت کالای درخواستی با ما تماس بگیرید

دریافت قیمت آهن آلات بر روی موبایل با سرویس پیامک
تیرآهن اصفهان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۴۲,۸۰۰
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۶۲,۷۲۰
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۸تماس باما
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۰تماس باما
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۲تماس باما
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۴تماس باما
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۷تماس باما
تیرآهن کرمانشاه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکرمانشاهتیرآهن ۱۴۲,۶۷۵
درب کارخانهکرمانشاهتیرآهن ۱۶تماس باما
تیرآهن اهواز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۴۲,۵۰۰
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۶۲,۵۰۰
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۸تماس باما
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۲۰تماس باما
تیرآهن آرین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهآرینتیرآهن ۱۸تماس باما
درب کارخانهآرینتیرآهن ۲۰تماس باما
درب کارخانهآرینتیرآهن ۲۲تماس باما
ورق فولاد مبارکه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۳ میل سیاه۲,۶۵۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۴ میل سیاه۲,۶۵۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۵ میل سیاه۲,۶۷۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۶ میل سیاه۲,۵۲۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۸ میل سیاه۲,۵۳۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۰ میل سیاه۲,۵۳۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۲ میل سیاه۲,۵۵۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۵ میل سیاه۲,۵۷۰
ورق اکسین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاکسینورق ۱۰ میل سیاه۲,۵۳۰
درب کارخانهاکسینورق ۱۲ میل سیاه۲,۵۳۰
درب کارخانهاکسینورق ۱۵ میل سیاه۲,۵۳۰
درب کارخانهاکسینورق ۲۰ میل سیاه۲,۴۵۰
درب کارخانهاکسینورق ۲۵ میل سیاه۲,۴۵۰
درب کارخانهاکسینورق ۳۰ میل سیاه۲,۴۵۰
درب کارخانهاکسینورق ۳۵ میل سیاه۲,۴۵۰
درب کارخانهاکسینورق ۴۰ میل سیاه۲,۴۵۰
میلگرد اصفهان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۲۲,۴۴۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۴۲,۴۴۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۶۲,۴۴۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۸۲,۳۷۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۰۲,۳۷۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۲۲,۳۷۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۵۲,۳۷۰
میلگرد قزوین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهقزوینمیلگرد ۸ شاخهتماس باما
درب کارخانهقزوینمیلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶تماس باما
درب کارخانهپارسمیلگرد ۸ شاخهتماس باما
درب کارخانهپارسمیلگرد ۱۰تماس باما
میلگرد البرز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۰تماس باما
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۴تماس باما
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۶تماس باما
میلگرد اهواز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۸ کلافتماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۰ کلافتماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۸ شاخهتماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۰ شاخهتماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۴تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۶تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۸تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۲۰تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۲۲تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۲۵تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۲۸تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۳۲تماس باما
میلگرد نوشهر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنوشهرمیلگرد ۸ کلافتماس باما
درب کارخانهنوشهرمیلگرد ۱۲-۱۴تماس باما
میلگرد کرمانشاه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکرمانشاهمیلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶تماس باما
میلگرد ابهر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهابهرمیلگرد ۸ شاخه۲,۵۴۰
درب کارخانهابهرمیلگرد ۱۰۲,۴۰۰
درب کارخانهابهرمیلگرد ۱۲-۱۴-۱۶-۱۸۲,۳۴۰
میلگرد امیرکبیر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهامیرکبیرمیلگرد ۱۲تماس باما
درب کارخانهامیرکبیرمیلگرد ۲۰-۱۸-۱۶-۱۴۲,۳۵۰
میلگرد نیشابور
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنیشابورمیلگرد ۲۸-۲۵-۲۲-۲۰-۱۸-۱۶-۱۴۲,۲۵۰
درب کارخانهنیشابورمیلگرد ۱۲-۳۲۲,۳۰۵
میلگرد بناب
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهبنابمیلگرد ۸ شاخه۲,۴۷۰
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۰۲,۴۵۰
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۲-۱۴۲,۴۱۰
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲۵-۲۸۲,۴۱۰
میلگرد میانه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهمیانهمیلگرد ۱۴-۲۵تماس باما
میلگرد یزد
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهیزدمیلگرد ۸ کلافتماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۴۲,۳۸۰
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۶۲,۳۸۰
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۸۲,۴۷۰
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۰۲,۴۷۰
درب کارخانهیزد‍میلگرد ۲۲۲,۴۷۰
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۵۲,۴۷۰
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۸۲,۴۷۰
درب کارخانهیزدمیلگرد ۳۲۲,۴۷۰
میلگرد کاشان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۰۲,۵۲۰
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۴۲,۵۵۰
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۶۲,۵۵۰
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۸-۲۰۲,۵۲۰
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۲۲-۲۵۲,۵۲۰
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۲۸-۳۲۲,۵۲۰
مبلگرد نطنز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنطنزمیلگرد ۶.۵ کلاف۲,۶۲۵
درب کارخانهنطنزمیلگرد ۸ کلاف آجدار۲,۶۲۵