آخرین بروز رسانی: ۱۹ آذر ۱۳۹۶

توجه: بدلیل نوسانات قیمت آهن در ساعات روزجهت خرید و ارائه نازلترین قیمت کالای درخواستی با ما تماس بگیرید

دریافت قیمت آهن آلات بر روی موبایل با سرویس پیامک
تیرآهن اصفهان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۴۲,۷۶۵
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۶۲,۶۵۰
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۸۲,۷۲۵
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۰۲,۸۴۰
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۲۲,۸۴۰
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۴۲,۸۵۰
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۷۲,۸۴۰
تیرآهن کرمانشاه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکرمانشاهتیرآهن ۱۴۲,۴۰۵
درب کارخانهکرمانشاهتیرآهن ۱۶تماس باما
تیرآهن اهواز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۴تماس باما
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۶تماس باما
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۸تماس باما
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۲۰تماس باما
تیرآهن آرین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهآرینتیرآهن ۱۸تماس باما
درب کارخانهآرینتیرآهن ۲۰۵۸۰,۰۰۰
درب کارخانهآرینتیرآهن ۲۲تماس باما
ورق فولاد مبارکه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۳ میل سیاه۲,۸۰۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۴ میل سیاه۲,۸۲۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۵ میل سیاه۲,۷۰۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۶ میل سیاه۲,۴۵۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۸ میل سیاه۲,۴۰۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۰ میل سیاه۲,۴۰۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۲ میل سیاه۲,۴۲۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۵ میل سیاه۲,۴۰۰
ورق اکسین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاکسینورق ۱۰ میل سیاه۲,۴۷۵
درب کارخانهاکسینورق ۱۲ میل سیاه۲,۴۷۵
درب کارخانهاکسینورق ۱۵ میل سیاه۲,۴۶۵
درب کارخانهاکسینورق ۲۰ میل سیاه۲,۳۴۰
درب کارخانهاکسینورق ۲۵ میل سیاه۲,۳۲۵
درب کارخانهاکسینورق ۳۰ میل سیاه۲,۳۲۵
درب کارخانهاکسینورق ۳۵ میل سیاه۲,۵۵۰
درب کارخانهاکسینورق ۴۰ میل سیاهتماس باما
میلگرد اصفهان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۲۲,۴۱۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۴۲,۴۸۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۶۲,۳۶۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۸۲,۲۲۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۰۲,۲۴۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۲۲,۲۲۰
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۵۲,۲۲۰
میلگرد قزوین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهقزوینمیلگرد ۸ شاخه۲,۲۰۰
درب کارخانهقزوینمیلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶۲,۰۸۰
درب کارخانهپارسمیلگرد ۸ شاخهتماس باما
درب کارخانهپارسمیلگرد ۱۰تماس باما
میلگرد البرز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۰۲,۰۹۵
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۴۲,۰۶۵
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۶۲,۰۶۵
میلگرد اهواز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۸ کلافتماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۰ کلافتماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۸ شاخهتماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۰ شاخهتماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۴تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۶تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۱۸تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۲۰تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۲۲تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۲۵تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۲۸تماس باما
درب کارخانهفولاد خوزستانمیلگرد ۳۲تماس باما
میلگرد نوشهر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنوشهرمیلگرد ۸ کلافتماس باما
درب کارخانهنوشهرمیلگرد ۱۲-۱۴تماس باما
میلگرد کرمانشاه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکرمانشاهمیلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶۲,۰۶۰
میلگرد ابهر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهابهرمیلگرد ۸ شاخه۲,۲۲۰
درب کارخانهابهرمیلگرد ۱۰۲,۰۹۰
درب کارخانهابهرمیلگرد ۱۲-۱۴-۱۶-۱۸۲,۰۶۰
میلگرد امیرکبیر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهامیرکبیرمیلگرد ۱۲۲,۱۵۰
درب کارخانهامیرکبیرمیلگرد ۲۰-۱۸-۱۶-۱۴۲,۰۹۰
میلگرد نیشابور
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنیشابورمیلگرد ۲۸-۲۵-۲۲-۲۰-۱۸-۱۶-۱۴۲,۰۷۵
درب کارخانهنیشابورمیلگرد ۱۲-۳۲۲,۱۳۰
میلگرد بناب
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهبنابمیلگرد ۸ شاخه۲,۱۶۰
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۰۲,۱۴۰
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۲-۱۴۲,۰۹۵
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲۵-۲۸۲,۰۹۵
میلگرد میانه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهمیانهمیلگرد ۱۴-۲۵۲,۰۷۰
میلگرد یزد
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهیزدمیلگرد ۸ کلافتماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۴تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۶تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۸تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۰تماس باما
درب کارخانهیزد‍میلگرد ۲۲تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۵تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۸تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۳۲تماس باما
میلگرد کاشان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۰تماس باما
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۴۲,۲۷۵
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۶تماس باما
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۸-۲۰۲,۲۲۵
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۲۲-۲۵تماس باما
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۲۸-۳۲تماس باما
مبلگرد نطنز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنطنزمیلگرد ۶.۵ کلاف۲,۳۲۵
درب کارخانهنطنزمیلگرد ۸ کلاف آجدار۲,۳۹۰