آخرین بروز رسانی: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

توجه: بدلیل نوسانات قیمت آهن در ساعات روزجهت خرید و ارائه نازلترین قیمت کالای درخواستی با ما تماس بگیرید

دریافت قیمت آهن آلات بر روی موبایل با سرویس پیامک
تیرآهن اصفهان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۴۲,۹۵۵
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۶۲,۸۸۵
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۱۸۲,۸۸۵
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۰۳,۰۵۰
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۲۳,۰۵۰
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۴۳,۰۵۰
درب کارخانهاصفهانتیرآهن ۲۷۳,۰۵۰
تیرآهن کرمانشاه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکرمانشاهتیرآهن ۱۴۲,۶۳۰
درب کارخانهکرمانشاهتیرآهن ۱۶تماس باما
تیرآهن اهواز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۴۲,۴۹۵
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۶۲,۴۶۵
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۱۸۲,۴۹۵
درب کارخانهاهوازتیرآهن ۲۰تماس باما
تیرآهن آرین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهآرینتیرآهن ۱۸۵۴۵,۰۰۰
درب کارخانهآرینتیرآهن ۲۰تماس باما
درب کارخانهآرینتیرآهن ۲۲تماس باما
ورق فولاد مبارکه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۳ میل سیاه۲,۸۴۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۴ میل سیاه۲,۸۷۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۵ میل سیاه۲,۵۸۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۶ میل سیاه۲,۸۳۵
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۸ میل سیاه۲,۶۲۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۰ میل سیاه۲,۶۲۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۲ میل سیاه۲,۶۳۰
درب کارخانهفولاد مبارکهورق ۱۵ میل سیاه۲,۶۱۰
ورق اکسین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاکسینورق ۱۰ میل سیاه۲,۷۴۰
درب کارخانهاکسینورق ۱۲ میل سیاه۲,۷۴۰
درب کارخانهاکسینورق ۱۵ میل سیاه۲,۷۴۰
درب کارخانهاکسینورق ۲۰ میل سیاهتماس باما
درب کارخانهاکسینورق ۲۵ میل سیاهتماس باما
درب کارخانهاکسینورق ۳۰ میل سیاهتماس باما
درب کارخانهاکسینورق ۳۵ میل سیاه۲,۸۴۰
درب کارخانهاکسینورق ۴۰ میل سیاه۲,۸۴۰
میلگرد اصفهان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۲۲,۷۷۵
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۴۲,۷۷۵
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۶۲,۷۷۵
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۱۸۲,۴۷۵
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۰۲,۴۷۵
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۲۲,۴۷۵
درب کارخانهاصفهانمیلگرد ۲۵۲,۴۷۵
میلگرد قزوین
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهقزوینمیلگرد ۸ شاخه۲,۵۱۰
درب کارخانهقزوینمیلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶۲,۳۶۰
درب کارخانهپارسمیلگرد ۸ شاخه۲,۵۱۵
درب کارخانهپارسمیلگرد ۱۰۲,۳۶۵
میلگرد البرز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۰تماس باما
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۴تماس باما
درب کارخانهالبرزمیلگرد ۱۶ تا ۲۵۲,۳۸۰
میلگرد اهواز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهگروه ملیمیلگرد ۸ کلافتماس باما
درب کارخانهگروه ملیمیلگرد ۱۰ کلافتماس باما
درب کارخانهگروه ملیمیلگرد ۸ شاخهتماس باما
درب کارخانهگروه ملیمیلگرد ۱۰ شاخهتماس باما
درب کارخانهگروه ملی/خلیج فارسمیلگرد ۱۴۲,۳۸۰
درب کارخانهگروه ملی/خلیج فارسمیلگرد ۱۶۲,۳۸۰
درب کارخانهگروه ملی/خلیج فارسمیلگرد ۱۸۲,۳۸۰
درب کارخانهگروه ملی/خلیج فارسمیلگرد ۲۰۲,۳۸۰
درب کارخانهگروه ملی/خلیج فارسمیلگرد ۲۲۲,۳۸۰
درب کارخانهگروه ملی/خلیج فارسمیلگرد ۲۵۲,۳۸۰
درب کارخانهگروه ملی/خلیج فارسمیلگرد ۲۸۲,۳۸۰
درب کارخانهگروه ملی/خلیج فارسمیلگرد ۳۲۲,۳۸۰
میلگرد نوشهر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنوشهرمیلگرد ۸ کلافتماس باما
درب کارخانهنوشهرمیلگرد ۱۲-۱۴تماس باما
میلگرد کرمانشاه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکرمانشاهمیلگرد ۱۰-۱۲-۱۴-۱۶۲,۳۹۵
میلگرد ابهر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهابهرمیلگرد ۸ شاخه۲,۵۱۵
درب کارخانهابهرمیلگرد ۱۰۲,۳۷۰
درب کارخانهابهرمیلگرد ۱۲-۱۴-۱۶-۱۸۲,۳۷۰
میلگرد امیرکبیر
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهامیرکبیرمیلگرد ۱۲۲,۴۰۰
درب کارخانهامیرکبیرمیلگرد ۲۰-۱۸-۱۶-۱۴۲,۳۴۰
میلگرد نیشابور
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنیشابورمیلگرد ۲۸-۲۵-۲۲-۲۰-۱۸-۱۶-۱۴۲,۳۸۰
درب کارخانهنیشابورمیلگرد ۱۲-۳۲۲,۴۳۵
میلگرد بناب
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهبنابمیلگرد ۸ شاخه۲,۵۱۰
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۰۲,۴۹۰
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۲-۱۴۲,۴۴۰
درب کارخانهبنابمیلگرد ۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲۵-۲۸۲,۴۴۰
میلگرد میانه
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهمیانهمیلگرد ۱۴-۲۵۲,۳۷۰
میلگرد یزد
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهیزدمیلگرد ۸ کلافتماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۴تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۶تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۱۸تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۰تماس باما
درب کارخانهیزد‍میلگرد ۲۲تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۵تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۲۸تماس باما
درب کارخانهیزدمیلگرد ۳۲تماس باما
میلگرد کاشان
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۰تماس باما
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۴۲,۵۷۵
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۶۲,۵۷۵
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۱۸-۲۰۲,۵۷۵
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۲۲-۲۵۲,۵۷۵
درب کارخانهکاشانمیلگرد ۲۸-۳۲۲,۵۷۵
مبلگرد نطنز
ترخيصکارخانهمحصولقيمت به تومان
درب کارخانهنطنزمیلگرد ۶.۵ کلاف۲,۸۶۰
درب کارخانهنطنزمیلگرد ۸ کلاف آجدارتماس باما